Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie daní

 

Príjem zo závislej činnosti

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 17. februára tohto roku písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti svojho zamestnávateľa. Avšak ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968, 68€, nemusí podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, ktoré sa podáva do 31. marca 2020.

Zamestnancom, ktorí mali v roku 2019 len príjem zo závislej činnosti zo zamestnania či dohody a nemajú povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, nakoľko nemali žiadny príjem pochádzajúci z prenájmu nehnuteľnosti, podnikania či výhry, môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie, o ktoré si však musia požiadať v stanovenej lehote.

Viac zamestnávateľov

V prípade, že mal zamestnanec viac zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania žiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Tento zamestnávateľ do celkového úhrnu príjmov započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých predchádzajúcich zamestnávateľov za príslušné obdobie, ktoré zamestnanec  svojmu zamestnávateľovi musí do 17. februára predložiť. Ak tieto potvrdenia zamestnanec nepredloží, je povinný daňové priznanie podať podľa zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že jeho zdaniteľné príjmy presiahli výšku 1 968,98€. Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2019 vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca marca 2020.

V prípade, že zamestnanec nepožiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane musí za obdobie, ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vystaviť a v zákonom stanovenej lehote doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti do 10. marca 2020.

Poukázanie 2% dane

Zamestnanci, ktorí majú záujem darovať 2%, prípadne 3% z dane nimi určenému prijímateľovi, môžu požiadať zamestnávateľa prostredníctvom žiadosti o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2 prípadne 3 percent zaplatenej dane fyzickej osoby. Termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15. apríla 2020.