Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

v roku 2020.

Čo je potrebné vedieť?

V tomto období začínajú zdravotné poisťovne informovať svojich klientov o rôznych zmenách, ktoré tento rok nastanú v ročnom zúčtovaní za minulý rok.

Čo je ročné zúčtovanie?

Ročné zúčtovanie tvorí sumu celoročného poistného, ktorá sa následne porovná so zaplatenými preddavkami na zdravotné poistenie (sumy, ktoré platí poistenec počas roka 2019). Ročné zúčtovanie vždy vykonáva zdravotná poisťovňa.

Oproti minulému roku sa zmení lehota na vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Z dôvodu pandémie COVID-19 je táto lehota posunutá do 31.10.2020.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistného:

-zamestnancom

-samoplatiteľom

-poistencom štátu

-samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)

-ostatným poistencom

Po vykonaní ročného zúčtovania, zdravotná poisťovňa oznámi výsledok. Môže ísť o nedoplatok alebo preplatok. Tieto dokumenty môžu prísť doručené priamo poistencovi alebo zamestnávateľovi, ak je zamestnanec zamestnaný u jedného z posledných zamestnávateľov. Spolu s týmto dokumentom sú doručené aj výšky preddavkov na poistné, ktoré je SZČO povinná platiť od 1.1.2021.

Lehota na vrátenie preplatku

Platiteľ má právo po doručení výsledku ročného zúčtovania na odvolanie sa, a to do 15 dní. V prípade že platiteľ odvolanie nepodá, poisťovňa mu v takom prípade vráti preplatok do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Lehota na úhradu nedoplatku

Tak ako pri preplatkoch, tak aj pri doručení nedoplatku, má poistenec právo odvolať sa voči tomuto rozhodnutiu, do 15 dní. V prípade, že platiteľ nepodá nesúhlasné stanovisko, musí nedoplatok zaplatiť do 60 dní odo dňa doručenia výkazu.

Preplatok do sumy 4.99 € poisťovňa neprepláca, tak isto je to aj pri nedoplatku. Nedoplatok do sumy 4,99 €, poistenec platiť nemusí.

Chceli by ste mať väčší prehľad vo vašich financiách a dozvedieť sa viac  o investovaní? Zúčastnite sa nášho vstupného semináru kde sa dozviete veľa praktických informácii a rozšírite si tak svoje vedomosti zo sveta financii. Viac o seminári sa dozviete tu.