Podpora pre zamestnávateľov a SZČO

Finančná pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre rôzne skupiny uchádzačov. Čo všetko zahŕňa projekt Chyť sa svojej šance?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa v aktuálnej situácii poznačenej pandémiou koronavírusu. Pomoc nie je zameraná len na podporu udržanie pracovných miest, ale na vytváranie nových.

Finančná pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre mladých uchádzačov do 30 rokov, ale aj pre zamestnávateľov na rozbeh vlastného podnikania. Toto všetko zahŕňa projekt Chyť sa svojej šance, ktorý bol spustený od 1. októbra 2021. Realizuje ho 46 úradov práce, sociálnych vecí rodiny. Žiadatelia môžu svoje žiadosti prekladať o poskytnutie finančného príspevku.

Tí, ktorí si chcú rozbehnúť vlastné podnikanie, môžu  získať jednorazový finančný príspevok vo výške 5 600 eur. Podmienkou však je, aby bola SZČO znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a zároveň vedená v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.V prípade, ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním musí byť vedený v evidencii najmenej 3 mesiace. Spoločnou podmienkou tohto opatrenia je začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a jej nepretržité prevádzkovanie najmenej dva roky. V prípade, ak by občan prestal prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, bude povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

Podpora projektu sa týka aj zaučenia nového zamestnanca, z radov mladých UoZ do 30 rokov ako aj znevýhodnených UoZ, pod vedením iného zamestnanca,tzv. mentora. Zamestnávatelia môžu získať počas 4 mesiacov finančný príspevok vo výške spolu až 3 700 € na takéhoto nového zamestnanca. Pričom pôjde o dve zložky. Prvou bude úhrada časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú, maximálne vo výške 715 € mesačne, a to na 4 mesiace. Druhú časť bude počas rovnakého obdobia tvoriť príspevok na plat mentora vo výške maximálne 210 € mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca. Po mentorovanom zaučení, teda osvojovaní si teoretických a praktických skúseností pod vedením iného zamestnanca, musí nasledovať 2 mesačná prax.

Projekt taktiež zahŕňa aj pomoc pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aj v tomto prípade musia byť v evidencii minimálne 1 mesiac, v prípade vysokoškolského vzdelania uchádzača najmenej 3 mesiace. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 550 € mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú. Finančný príspevok bude poskytovaný najviac počas 6 mesiacov, teda maximálne vo výške 3 300 € na 1 uchádzača o zamestnanie. Zamestnávateľ musí dané pracovné miesto udržať najmenej ďalšie 3 mesiace bez príspevku.

Zaujímate sa o financie či investovanie? Absolvujte náš vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac zo sveta financií.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR