Obchodné podmienky.

 

Obchodné podmienky

obchodné podmienky

(poskytnuté Záujemcovi pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby Záujemcom, resp. pred uzatvorením zmluvného vzťahu)

 

 1. informácie o poskytovateľovi

 

obchodné meno:         Akadémia +, s. r. o.

sídlo:                          Rosinská cesta 8, Žilina 010 08, Slovenská republika

IČO:                           52 709 981

zapísaný v:                 Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 73420/L, e-mail:                    seminare@vzdyviac.sk

web:                            www.vzdyviac.sk,

Zákaznícka linka:       +421 918 454 083

 

 

S aktuálnym a účinným znením Obchodných podmienok je možné oboznámiť sa na www.vzdyviac.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Pre účely výkladu týchto všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom/slovným spojením/formuláciu:
  • Poskytovateľ bude rozumieť vyššie označená obchodná spoločnosť Akadémia +, s. r. o., sídlo: Rosinská cesta 8, Žilina 010 08, IČO: 52 709 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 73420/L,
  • Záujemca bude rozumieť fyzická a/alebo právnická osoba s ktorou Poskytovateľ uzatvorí Zmluvu,
  • elektronická adresa Záujemcu bude rozumieť emailovú adresu Záujemcom zadanú v objednávke alebo Poskytovateľovi známu titulom, že Záujemca má postavenie Spolupracovníka,
  • Zmluva bude rozumieť Zmluva o poskytnutí vstupného seminára, resp. Zmluvu o poskytnutí preškolenia Poskytovateľom k uzatvoreniu ktorej dôjde zaslaním objednávky,
  • objednávka bude rozumieť objednávku vyhotovenú v rámci Internetového obchodu, tzn. cez webové rozhranie obchodu, ktorou sa Záujemca u Poskytovateľa prihlasuje / resp. si objednáva vstupný seminár alebo niektoré z preškolení – špecifikované v objednávke,
  • OP bude rozumieť tieto obchodné podmienky Poskytovateľa, ktorých súčasťou sú aj všetky údaje ktoré je Poskytovateľ povinný v zmysle zákona oznámiť Záujemcovi pred zaslaním objednávky Záujemcom, resp. pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí vstupného seminára / preškolenia ak k jej uzatvoreniu má dôjsť alebo dôjde bez zaslania objednávky,
  • Spolupracovník bude rozumieť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o finančnom sprostredkovaní uzatvorenú so spoločnosťou PROFI +, a.s., IČO: 52 623 181 alebo Zmluvu o spolupráci uzatvorenú so spoločnosťou Štart +, s. r. o., IČO: 52 710 653,
  • IS bude rozumieť informačný systém Poskytovateľa,
  • zákon bude rozumieť zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • webová stránka Poskytovateľa bude rozumieť vzdyviac.sk,
  • webové rozhranie obchodu bude rozumieť časť webovej stránky Poskytovateľa, na ktorej je umiestnený internetový obchod slúžiaci na prihlásenie sa / objednanie si vstupného semináru, resp. niektorého z preškolení, tzn. www.vzdyviac.sk.
 3. Tieto OP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (tzn. Poskytovateľa a Záujemcu) vzniknuté v súvislosti alebo na základe Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa. Internetový obchod sa nachádza na webovom rozhraní obchodu.
 4. Organizovanie vstupných seminárov/ preškolení zabezpečuje výlučne Poskytovateľ.
 5. Ustanovenia odlišné od OP je možné dojednať v Zmluve. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP. Zmluva sa vyhotovuje len ak sa majú dojednať odlišné ustanovenia od Zmluvy, inak sa Zmluva považuje za uzatvorenú za nižšie uvedených podmienok a Záujemcovi Poskytovateľ zasiela len potvrdenie o uzatvorení Zmluvy.
 6. OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 7. Znenie OP platných ku dňu uzavretia Zmluvy môže Poskytovateľ meniť len so súhlasom Záujemcu.

 

 • UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ vstupného SEMINÁRA / PREŠKOLENIA POSKYTOVATEĽA
 1. Všetky prezentácie vstupného seminára a  preškolenia umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu. Ustanovenie § 43a Občianskeho zákonníka sa v tomto prípade nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje:
  1. OP v aktuálnom a účinnom znení a sú voľne dostupné,
  2. informácie o vstupnom seminári, jeho cenu a opis jeho vlastností a charakteru,
  3. informácie o preškoleniach, ich cenu a opis vlastností a charakteru,
  4. možnosť vyhotovenia a zaslania objednávky.

Vstupný seminár a preškolenie sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti Záujemcu a na to, aby Záujemca získal zručnosti ktoré mu umožnia orientovať sa v širokom spektre finančných služieb poskytovaných finančnými inštitúciami, aby si vedel vybrať finančné služby podľa vlastných potrieb, a aby sa oboznámil so základnou charakteristikou finančných služieb a ich významom pre Záujemcu.

 1. Ceny vstupného seminára/ preškolení sú spolu s prípadnými ďalšími nákladmi (ďalej len „Cena“) uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Cena zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľa uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Potom, čo Záujemca prejaví záujem o konkrétny vzdelávací seminár mu je zaslané na ním uvedenú emailovú adresu aktuálne znenie OP. Následne môže Záujemca na webovom rozhraní obchodu dokončiť vyplnenie údajov potrebných pre zostavenie objednávky. Po vyplnení údajov je Záujemcovi umožnené objednávku skontrolovať, meniť údaje tam uvedené, opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku po jej schválení Záujemca môže odoslať Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo s označením „objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky sa údaje uvedené v objednávke považujú a správne a schválené Záujemcom. Poskytovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie objednávky Záujemcovia potvrdí emailom na elektronickú adresu Záujemcu.
 3. Potvrdením objednávky formou kliknutím na tlačidlo s označením „objednávka s povinnosťou platby“ Záujemca:
  1. potvrdzuje znalosť Ceny, vlastností a charakteru objednaného vstupného semináru, resp. preškolenia,
  2. záväzne potvrdzuje znalosť a súhlas s objednávkou vstupného seminára, preškolenia, tzn. objednávka sa stáva záväznou a Záujemcovi vzniká povinnosť uhradiť Cenu, pričom tento záväzok Záujemcovi zanikne buď zánikom Zmluvy alebo jeho zaplatením,
  3. záväzne potvrdzuje znalosť a súhlas s tým, že zaslaním objednávky dochádza k uzatvoreniu Zmluvy ktorá sa uzatvára na dobu určitú a do najdlhšie do momentu poskytnutia objednaného vstupného semináru alebo preškolenia,
  4. opätovne potvrdzuje znalosť a vyslovuje súhlas s týmito OP, ktoré mu boli zaslané aj na jeho emailovú adresu,
  5. potvrdzuje súhlas s  použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy a zasielaní informácií podľa § 3 zákona,
  6. potvrdzuje skutočnosti vyplývajúce z čl. V. týchto OP.
 4. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo služby, vyššie ceny) požiadať Záujemcu o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 5. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká odoslaním objednávky. O tejto skutočnosti bude Záujemcovi zo strany Poskytovateľa zaslané potvrdenie objednávky na elektronickú adresu Záujemcu.
 6. Záujemca súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Záujemcovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Záujemca sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby, tzn. nejde o zvýšenú tarifu.
 7. Po zaplatení Ceny sa môže Záujemca zúčastniť vstupného seminára / preškolenia Poskytovateľa, a to v prípade bezhotovostnej platby po predložení „Dokladu o zaplatení – Daňového dokladu“, ktorý bol Záujemcovi po vykonaní platby zaslaný na elektronickú adresu Záujemcu. Ak sa Záujemca z akéhokoľvek dôvodu zo vstupného seminára / preškolenia, na ktoré sa prihlásil prostredníctvom webového rozhrania obchodu odhlási najneskôr 2 pracovné dni predo dňom konania vstupného seminára / preškolenia, nie je povinný sa vstupného seminára / preškolenia zúčastniť. Odhlásenie zo vstupného seminára / preškolenia musí byť v lehote uvedenej v tomto ustanovení OP Poskytovateľovi už doručené. Ak sa Záujemca odhlási zo vstupného seminára / preškolenia podľa tohto ustanovenia týchto OP, Poskytovateľ mu vráti ním uhradenú Cenu do 14 dní od konania Semináru a to bezhotovostne na účet, z ktorého bola Cena Záujemcom zaplatená, prípadne na účet neskôr Záujemcom určený alebo prostredníctvom poštovej poukážky, pričom voľba spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov patrí Poskytovateľovi. Tým nie je dotknuté právo Záujemcu dohodnúť sa s Poskytovateľom na inom spôsobe platby. V prípade vrátenia Ceny prostredníctvom poštovej poukážky je Poskytovateľ oprávnený vrátiť Záujemcovi Cenu poníženú o príslušné poplatky.
 8. Chyba prekladuAk sa nebude môcť Záujemca zúčastniť vstupného seminára, na ktorý sa prihlásil prostredníctvom webového rozhrania obchodu a svoju neúčasť ospravedlní závažnými dôvodmi (úmrtie v rodine, choroba a pod.) najneskôr do 3 pracovných dní po konaní daného vstupného seminára prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu seminare@vzdyviac.sk alebo písomne ​​na adresu sídla Poskytovateľa, môže sa zúčastniť iného ľubovoľne zvoleného vstupného seminára Poskytovateľa konaného do 30 dní od dátumu vstupného seminára, ktoré sa nezúčastnil, pričom ale platí, že Záujemca sa musí byť na náhradný vstupný seminár riadne prihlásený prostredníctvom webového rozhrania obchodu. V prípade neúčasti Záujemcu na vstupnom seminári doloženej kópiou dokladu o pracovnej neschopnosti Záujemcu, lehota 30 dní podľa prechádzajúcej vety začína plynúť až od dátumu ukončenia pracovnej neschopnosti Záujemcu.
 9. Ak sa Záujemca nezúčastní preškolenia, na ktoré sa prihlásil prostredníctvom webového rozhrania obchodu zo závažného ospravedlniteľného dôvodu a zašle Poskytovateľovi najneskôr do 3 pracovných dní po konaní daného preškolenia prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu seminare@vzdyviac.sk alebo písomne ​​na adresu sídla Poskytovateľa alebo prostredníctvom príslušnej regionálnej kancelárie Poskytovateľa ospravedlnenie s uvedením dôvodu, pre ktorý sa preškolenia nezúčastnil spolu s doložením tohto dôvodu, tak Poskytovateľ môže rozhodnúť, že Záujemca sa preškolenia nezúčastnil z vážneho ospravedlniteľného dôvodu. Závažným ospravedlniteľným dôvodom pre neúčasť na preškolení podľa tohto ustanovenia OP je najmä pracovná neschopnosť Záujemcu, úmrtie v rodine Záujemcu a iné nepredvídateľné udalosti, ktoré Záujemcovi znemožnili účasť na preškolení. Rozhodnutie o tom, či v konkrétnom jednotlivom prípade ide o závažný ospravedlniteľný dôvod podľa tohto ustanovenia OP, je v plnom rozsahu na uvážení Poskytovateľa. Ak Poskytovateľ uzná dôvod neúčasti Záujemcu na preškolení ako závažný ospravedlniteľný dôvod podľa tohto ustanovenia OP, tak vráti Záujemcovi ním uhradenú Cenu za preškolenie do 14 dní od dňa v ktorom uzná dôvod neúčasti Záujemcu na preškolení ako závažný a to bezhotovostne na účet, z ktorého bola Cena za preškolenie Záujemcom zaplatená, prípadne na účet neskôr Záujemcom určený alebo prostredníctvom poštovej poukážky, pričom voľba spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov patrí Poskytovateľovi. Tým nie je dotknuté právo Záujemcu dohodnúť sa s Poskytovateľom na inom spôsobe platby. V prípade vrátenia Ceny prostredníctvom poštovej poukážky je Poskytovateľ oprávnený vrátiť Záujemcovi Cenu poníženú o príslušné poplatky.
 10. Pre prípad, že Záujemca sa bez riadneho a včasného ospravedlnenia nezúčastní vstupného seminára / preškolenia, Záujemca nemá nárok na vrátenie Ceny a ním uhradená Cena bude slúžiť k úhrade nákladov Poskytovateľa súvisiacich s prípravou vstupného seminára / preškolenia. Záujemca týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas so započítaním nároku Poskytovateľ podľa predchádzajúcej vety tohto bodu OP voči zaplatenej Cene, ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Záujemcu voči Poskytovateľovi.
 11. Záujemca vyhlasuje, že mu je známe, že pre účasť na preškolení musí spĺňať kvalifikačné podmienky stanovené Poskytovateľom. Ak Záujemca nespĺňa tieto kvalifikačné podmienky, nemôže sa preškolenia zúčastniť, nemá nárok na vrátenie Ceny a ním uhradená Cena bude slúžiť k úhrade nákladov Poskytovateľa súvisiacich s prípravou preškolenia. Záujemca týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas so započítaním nároku Poskytovateľ podľa predchádzajúcej vety tohto bodu OP voči zaplatenej Cene, ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Záujemcu voči Poskytovateľovi.
 12. Záujemca prehlasuje, že mu je známe, že Poskytovateľ má právo zrušiť konanie vstupného seminára / preškolenia, na ktoré sa Záujemca prihlásil prostredníctvom webového rozhrania obchodu a to z dôvodu nenaplnenia minimálnej účastníckej kapacity pre konanie vstupného seminára / preškolenia, ako aj z iných závažných dôvodov medzi ktoré patrí napríklad pandémia COVID – 19. V takom prípade je potom Poskytovateľ Záujemcovi povinný ponúknuť náhradný termín, v ktorom sa môže Záujemca zúčastniť vstupného seminára / preškolenia namiesto vstupného seminára / preškolenia, na ktoré sa Záujemca nahlásil a ktoré bolo z dôvodov podľa tohto bodu tohto článku OP zrušené.
 13. Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán (tzn. Poskytovateľa a Záujemcu).
 14. Vyššie uvedené ustanovenia OP ktoré upravujú otázky týkajúce sa objednania na vstupný seminár sa primerane použijú aj na objednanie na preškolenie.
 15. Vstupné semináre / preškolenia budú realizované buď prezenčnou formou alebo dištančnou formou. Forma dodania vstupného seminára / preškolenia bude Záujemcovi známa v čase jeho objednania. V prípade:
  1. prezenčnej formy bude vstupný seminár / preškolenie dodané v mieste a v čase podľa výberu Záujemcu, ktorý Záujemca potvrdí vo svojej záväznej objednávke. Ak v prípade prezenčnej formy nastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 14. tohto článku, alebo ak nebude možné objednať si konkrétny termín konania vstupného seminára / preškolenia tak Poskytovateľ potom čo odpadne prekážka ich dodania ponúkne každému Záujemcovi náhradné termíny konania vstupného seminára / preškolenia.
  2. dištančnej formy bude vstupný seminár / preškolenie dodané v čase a spôsobom podľa výberu Záujemcu, ktorý Záujemca potvrdí vo svojej záväznej objednávke.

 

 1. CENA vstupNÉHO SEMINÁRA/ PREŠKOLENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 2. Cenu hradí Záujemca priamo Poskytovateľovi, a to bezhotovostne na účet Poskytovateľa IBAN: SK85 0900 0000 0051 6461 5645, vedený spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s.
 3. Cena za služby je uvedená na webom rozhraní Poskytovateľa. Záujemcom vopred uhradená Cenu za služby prostredníctvom platobnej karty alebo bezhotovostne sa považuje za zálohu (ďalej len „Záloha“). Záloha bude Záujemcovi zúčtovaná v deň konania vstupného seminára / preškolenie na mieste samom, a to na základe daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Záloha sa rovná výške Ceny za vstupný seminár/ preškolenie v zmysle Zmluvy.
 4. Cena je splatná dňom zaslania objednávky.
 5. Chyba prekladuPoskytovateľ je oprávnený požadovať uhradenie Ceny vstupného seminára/ preškolenia ešte pred poskytnutím služby v zmysle Zmluvy. Pred uhradením Ceny Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Záujemcovi službu – vstupný seminár/ preškolenie a je oprávnený poskytnutie služby – vstupný seminár/ preškolenie odmietnuť.
 6. V prípade ak nedôjde k uhradeniu Ceny do 5 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky a  objednávkou objednaný vstupný seminár/ preškolenie sa v tejto lehote 5 pracovných dní neuskutoční, Zmluva zaniká. V prípade ak nedôjde k uhradeniu Ceny do 5 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky a  objednávkou objednaný vstupný seminár/ preškolenie sa uskutoční, Zmluva nezaniká a Záujemca je povinný Cenu Poskytovateľovi uhradiť. Ak by sa Záujemca objednaného vstupného seminára/ preškolenia napriek tomu, že Zmluva zanikla zúčastnil tak platí, že je povinný uhradiť Cenu v deň konania vstupného semináru/ preškolenia.
 7. Prípadné zľavy z Ceny poskytnuté Záujemcovi Poskytovateľom nie je možné vzájomne kombinovať.
 8. Poskytovateľ vystaví Záujemcovi ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy bezhotovostne platobnou kartou daňový doklad – faktúru (zálohový daňový doklad), ktorý doručí na elektronickú adresu Záujemcovi. Zálohový daňový doklad obsahuje tiež náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Záujemca týmto výslovne súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ účtovný doklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve na elektronickú adresu Záujemcu. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Konečný daňový doklad – faktúru vystaví Poskytovateľ Záujemcovia v deň konania vstupného seminára / preškolenie a odovzdá ho osobne Záujemcovi.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 2. Záujemca pre prípad, ak termín vstupného seminára/ preškolenia je stanovený na dátum, ktorý je pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy uvedenej v bode 2. tohto článku OP, odoslaním objednávky a opätovne zaplatením Ceny vyhlasuje, že:
  1. súhlasí aby mu služba bola poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie uvedenej v bode 2. tohto článku OP,
  2. vyslovene žiada o možnosť zúčastniť sa vstupného seminára/ preškolenia ktorý sa má uskutočniť v termíne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy uvedenej v bode 2. tohto článku OP,
  3. bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu uvedeného v písm. a. a b. tohto bodu OP podľa ustanovenia § 4 ods. 6 v spojení s § 7 ods. 6 zákona stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí vstupného seminára/ preškolenia.

V prípade ak Záujemca aj napriek takto udelenému súhlasu odstúpi od Zmluvy pred absolvovaním vstupného seminára/ preškolenia je Poskytovateľovi povinný uhradiť Cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Záujemca udelenie výslovného súhlasu.

 1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 1. tohto článku OP a v Zmluve alebo v týchto OP nie je ustanovená iná lehota, tak platí, že Záujemca má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo najneskôr v posledný deň tejto lehoty odoslané Poskytovateľovi. Právo na odstúpenie od Zmluvy môže Záujemca u Poskytovateľa uplatniť v listinnej forme zaslaním na adresu sídla Poskytovateľa alebo prostredníctvom emailu na adresu: seminare@vzdyviac.sk. K odstúpeniu od Zmluvy podľa tohto ustanovenia môže Záujemca využiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí Prílohou č. 2 OP. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak je Záujemcom podnikateľ, ktorý uskutočnil objednávku služieb Poskytovateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2. tohto článku OP sa Zmluva zrušuje od začiatku. Záloha zaplatená Záujemcom podľa OP a Zmluvy bude Záujemcovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2. tohto článku OP vrátená, a to rovnakým spôsobom, akým ju Poskytovateľ od Záujemcu prijal. Tým nie je dotknuté právo Záujemcu dohodnúť sa s Poskytovateľom na inom spôsobe platby.
 3. V prípadoch, keď má Záujemca – spotrebiteľ v súlade so zákonom právo od Zmluvy odstúpiť je Poskytovateľ tiež oprávnený kedykoľvek od Zmluvy odstúpiť, a to až do doby poskytnutia vstupného seminára/ preškolenia. V takom prípade vráti Poskytovateľ Záujemcovia uhradenú Zálohu bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým ju Poskytovateľ od Záujemcu prijal. Tým nie je dotknuté právo Záujemcu dohodnúť sa s Poskytovateľom na inom spôsobe platby.
 4. V prípade ak v čase odstúpenia od Zmluvy plnenie služby už začalo, Záujemca má povinnosť uhradiť pomernú časť Ceny.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).
 3. Plnenie podľa Zmluvy je vadné, ak nie je plnené bez vád s vlastnosťami vymienenými alebo obvyklými podľa účelu poskytnutej služby v zmysle Zmluvy.
 4. V prípade vadného plnenia má Záujemcu najmä tieto práva:
  1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, Záujemca má právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, tzn. aby bola opravená alebo doplnená o to, čo jej chýba,
  2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, Záujemca môže buď od Zmluvy odstúpiť v zmysle čl. VI. OP, alebo sa môže domáhať primeranej zľavy z Ceny.
 5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich so zodpovednosťou Poskytovateľa upravuje reklamačný poriadok Poskytovateľa.

 

 • INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 1. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Záujemcovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle 2 písm. s) zákona.
 2. Práva z chybného plnenia, sťažnosti a podnety Záujemca môže uplatniť u Poskytovateľa písomne ​​na adrese jeho sídla alebo emailom na: seminare@vzdyviac.sk . Informáciu o vybavení zašle Poskytovateľ Záujemcovi na adresu uvedenú Záujemcom.
 3. Alternatívne riešenie sporov sa riadi zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom: O. BOX 29 Prievozská 32 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Bližšie informácie vo veci alternatívneho riešenia sporov viď https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi;. Subjekty alternatívneho riešenia sporov nájdete na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Platforma pre on-line riešenie prípadných sporov medzi Poskytovateľom a Záujemcom sa nachádzajú aj na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 5. Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona.
 6. Poskytovateľ ako aj Záujemca môžu svoje prípadné nároky a spory riešiť okrem vyššie uvedeného aj prostredníctvom vecne a miestne príslušných súdov Slovenskej republiky.

 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Ochrana osobných údajov Záujemcu, ktorý je fyzickou osobou, je upravená NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lenZoOOÚ“).
 2. Prevádzkovateľom je Poskytovateľ, tzn. Akadémia +, s. r. o., sídlo: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 73420/L, e-mail: seminare@vzdyviac.sk, zákaznícka linka: + 421 918 454 083.
 3. Zodpovednou osobou je Jakub Gomola.
 4. Prevádzkovateľ na dosiahnutie účelu spracovávania spracováva osobné údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; pričom poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné na uzavretie Zmluvy.

 1. Osobné údaje Záujemcu ako dotknutej osoby sú spracovávané na účely:
  1. riadnej identifikácie zmluvnej strany. Toto spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to najmä v súlade s Občianskym zákonníkom s dobou uchovávania do vysporiadania práv a záväzkov zo Zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu,
  2. realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s klientami. Toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba s dobou uchovávania do vysporiadania práv a záväzkov zo Zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu,
  3. vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácie a evidencie hotovostnej pokladne. Toto spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s dobou uchovávania 10 rokov v súlade s ust. § 35 ods. 3 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
  4. vybavovania žiadostí dotknutej osoby. Toto spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 15 až 22 GDPR s dobou uchovávania 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.
  5. priameho marketing. Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa informovať svojich klientov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje za týmto účelom do okamihu uplatnenia práva dotknutej osoby namietať proti takémuto spracovaniu osobných údajov v súlade s článkom 21 ods. 2 GDPR.
  6. vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa s dobou uchovávania do vysporiadania práv a záväzkov zo Zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Osobné údaje môžu byť poskytnuté Prevádzkovateľom nasledujúcim kategóriám príjemcov: marketingovým a PR spoločnostiam, poskytovateľom IT služieb, právnym zástupcom a advokátskym kanceláriám, účtovným spoločnostiam, bankám a iným spoločnostiam, externým partnerom a sprostredkovateľom v oblasti obchodu.
 3. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 4. Dotknutá osoba má právo:
  1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob,
  2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
  3. dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR; osobné údaje sa spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Uvedené ustanovenia sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) GDPR, ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR; na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  4. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
  5. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na Zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 5. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Príslušným dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, sekretariát úradu: +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 1. UKLADANIE COOKIES
 2. Prevádzkovateľ používa iba cookies, ktoré sú nevyhnutné na umožnenie správneho fungovania jeho webovej stránky a umožňujú k nej bezpečný prístup. Tieto súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje, a preto neumožňujú Vašu žiadnu ďalšiu identifikáciu.

 

 1. DORUČOVANIE
 2. Záujemcovi môžu byť všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy a/alebo OP zo strany Poskytovateľa doručované na jeho elektronickú adresu, ak nie je vo OP alebo v Zmluve stanovený pre daný dokument iný záväzný spôsob doručovania.
 3. Písomnosti v listinnej podobe môžu byť Záujemcovi doručované buď osobne alebo prostredníctvom doručovateľa s poštovou licenciou, pričom zásielka bude zaslaná doporučenou poštou. Doručovanie bude prebiehať na adresu uvedenú Záujemcom. V prípade, že nedôjde k prevzatiu doručovanej zásielky Záujemcom, považuje sa zásielka za doručenú aj v prípade, že bude vrátená doručovateľom, a to ako z dôvodu, že Záujemca nebol zastihnutý, tak z dôvodu, že si Záujemca zásielku v úložnej lehote nevyzdvihol, tak aj z dôvodu, že na uvedenej adrese sa Záujemca už nezdržiava, zmenil svoje trvalé bydlisko/sídlo či sa z tejto adresy už odsťahoval alebo že nemá schránku, ako aj z dôvodu, že Záujemca odmietol doručovanú zásielku prevziať. V týchto prípadoch sa zásielka považuje za doručenú tretí deň po jej podaní na poštovú prepravu. Ustanovenia tohto článku OP sa uplatňujú primerane aj na doručovanie písomností v listinnej podobe Poskytovateľovi Záujemcom.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 2. Záväzok zo Zmluvy trvá do dňa konania vstupného seminára / preškolenia, ktorý si Záujemca u Poskytovateľa objednal (na ktorý sa prihlásil), resp. do skončenia takéhoto vstupného seminára / preškolenia ak z týchto OP nevyplýva dlhšia lehota na poskytnutie vstupného seminára/ preškolenia. Dohodou strán je možné dobu trvania podľa tohto bodu tohto článku OP predĺžiť, a to až do dňa konania niektorého ďalšieho vstupného seminára / preškolenia.
 3. Záväzok zo Zmluvy môže byť ukončený dohodou medzi Poskytovateľom a Záujemcom.
 4. Ak je niektoré ustanovenia OP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení OP.
 5. Zmluva vrátane OP je archivovaná Poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Záujemca výslovne prehlasuje, že Zmluvu uzavrel zo svojej slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že s jej znením, ako aj so znením týchto OP súhlasí, čo potvrdzuje aj odsúhlasením týchto OP vo webovom rozhraní obchodu.

Žilina, dňa 01.10.2020

 

 

_________________________        

Akadémia +, s. r. o.                         

Bc. Miroslava Sojková

konateľ

 

 

 

Príloha č. 1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od Zmluvy: Máte právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Akadémia +, s. r. o., sídlo: Rosinská cesta 8, Žilina 010 08, IČO: 52 709 981, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 73420/L, email: seminare@vzdyviac.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu a ktorý je voľne dostupný na http://www.vzdyviac.sk/seminare.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy: Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

A k ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak ste súhlasili s poskytnutím Seminára počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto Zmluvy.

 

V prípade odstúpenia sa Zmluva od začiatku zrušuje.  Uvedené sa nevzťahuje na prípady, ak je Záujemca podnikateľ, ktorý si Seminár objednal v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

 

 

Príloha č. 2 VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

obchodné meno:         Akadémia +, s. r. o.

sídlo:                          Rosinská cesta 8, Žilina 010 08, Slovenská republika

IČO:                           52 709 981

zapísaný v:                 Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 73420/L, e-mail:                    seminare@vzdyviac.sk

web:                            www.vzdyviac.sk,

Zákaznícka linka:       +421 918 454 083

 

 

týmto:

meno a priezvisko/obchodné meno:              ……………………………………………………………

 

bydlisko/sídlo:                                               ……………………………………………………………

 

rodné číslo/IČO:                                            ……………………………………………………………

 

meno, priezvisko a osobné číslo sponzora:            ……………………………………………………………

(rozumie sa osoba, ktorá Vás pozvala na vstupný seminár)

 

oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dôvod odstúpenia (nepovinný údaj):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ………………………………….

 

 

Dátum …………..

 

 

                                                                                   __________________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.


 

Príloha č. 3 REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  • Tento reklamačný poriadok vydáva Poskytovateľ, tzn. obchodná spoločnosť Akadémia +, s. r. o., sídlo: Rosinská cesta 8, Žilina 010 08, IČO: 52 709 981, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 73420/L pre účely úpravy vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Záujemcu pri Záujemcom uplatnenej zodpovednosti za vady služby poskytnutej Záujemcovi na základe zmluvy o poskytnutí vstupného seminára uzatvorenej s Poskytovateľom alebo na základe zmluvy o poskytnutí preškolenia (ďalej len „Zmluva“), tzn. za vady poskytnutého vstupného seminára (ďalej spolu len „Reklamačný poriadok“).
  • Služba v zmysle Zmluvy má vady ak nie je plnené s vymienenými alebo obvyklými vlastnosťami podľa účelu vstupného semináru / preškolenia, pričom ak: (i) je vada odstrániteľná tak Záujemca sa môže domáhať buď opravy alebo doplnenie toho čo chýba; (ii) je vada neodstrániteľná tak Záujemca môže buď odstúpiť od Zmluvy alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny vstupného semináru/ preškolenia.
  • Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a jeho aktuálne znenie je Záujemcovi kedykoľvek dostupné na stránke vzdyviac.sk. Uzatvorením Zmluvy, Záujemca potvrdzuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy oboznámil s obsahom Reklamačného poriadku.
 2. Uplatnenie reklamácie, reklamačné konanie, lehoty, zodpovednosť
  • Záujemca môže uplatniť reklamáciu:
   • zaslaním písomnej reklamácie s jeho vlastnoručným podpisom na adresu sídla Poskytovateľa,
   • osobným podaním písomnej reklamácie s jeho vlastnoručným podpisom na adrese sídla Poskytovateľa a to počas pracovných dní od 08.00 do 16.00 hod.,
   • e-mailom na adresu: seminare@vzdyviac.sk, zaslaným z emailovej adresy ktorú Záujemca oznámil Poskytovateľovi pri uzatváraní Zmluvy, pričom ak bude reklamácia doručená z iného emailu tak bude považovaná za doručenú až po overení identity Záujemcu.
  • Záujemca v reklamácií zrozumiteľne, presne a pravdivo uvedie:
   • reklamované skutočnosti, ktoré namieta,
   • svoje meno, priezvisko, adresu a email pre účely oznámenia spôsobu a vybavenia reklamácie a 
   • právo ktoré titulom ním tvrdenej vadnej služby v zmysle bodu 1.2 (i) a (ii) uplatňuje.

Záujemca je povinný Poskytovateľovi kedykoľvek poskytnúť potrebnú súčinnosť na objasnenie reklamovanej skutočnosti, pričom pokiaľ Záujemca odmietne túto súčinnosť poskytnúť, berie na vedomie, že Poskytovateľ nebude môcť dôkladne prešetriť reklamáciu, čo môže viesť aj k zamietnutiu sťažnosti.

 • Záujemca je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia skutočnosti, ktorá je dôvodom na podanie reklamácie.
 • Poskytovateľ je povinný uplatnenú reklamáciu prijať a rozhodnúť o jej oprávnenosti, resp. odôvodnenosti.
 • Po prijatí reklamácie je Poskytovateľ povinný:
  • bez zbytočného odkladu vydať Záujemcovi potvrdenie o prijatí reklamácie,
  • určiť spôsob vybavenia reklamácie:
 1. ihneď,
 2. v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie podľa bodu 2.5.2 Reklamačného poriadku je Poskytovateľ povinný ihneď vybaviť reklamáciu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr, nie však neskôr ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • Poskytovateľ informuje Záujemcu o vybavení reklamácie písomne v potvrdení o vybavení reklamácie, ktoré doručuje bez zbytočného odkladu na adresu Záujemcu uvedenú v reklamácii alebo na korešpondenčnú adresu Záujemcu evidovanú Poskytovateľom, inak na poslednú známu adresu Záujemcu a to v tu uvedenom poradí.
  • Pokiaľ nie je v tomto Reklamačnom poriadku stanovené inak, náklady spojené s vybavovaním reklamácií bez ohľadu na to, či sú oprávnené alebo nie, znáša Poskytovateľ. Uvedeným však nie je dotknutý prípadný nárok Poskytovateľa na náhradu škody, ktorá bola Poskytovateľovi spôsobená uplatnením neoprávnenej reklamácie.
  • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 2.6, tzn. 30 dní Reklamačného poriadku má Záujemca právo odstúpiť od Zmluvy alebo má právo na poskytnutie nového vstupného seminára / preškolenia.
  • Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Záujemcu na náhradu škody. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že škodu nezavinil.
 • Záverečné ustanovenia
  • Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tento Reklamačný poriadok. Túto zmenu Poskytovateľ zverejní na svojej webovej stránke vzdyviac.sk a určením platnosti a účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.
  • Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.06.2018.

 

Žilina, dňa 01.10.2020

 

 

_________________________        

Akadémia +, s. r. o.                         

Bc. Miroslava Sojková

konateľ