Nové pravidlá minimálnej penzie

 

Kto má nárok na zvýšenie minimálnej penzie? Aká bude jej výsledná suma? Má na minimálnu penziu nárok aj občan žijúci v inej krajine?

Na minimálnu penziu má nárok poberateľ starobného dôchodku aj v prípade, že mu bol predtým priznaný predčasný dôchodok, alebo poberateľ invalidného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku.

Podmienky

Pre poberanie minimálnej penzie je potrebné splniť nasledujúce podmienky: počet odpracovaných rokov musí byť minimálne 30, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a žiadosť o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré má žiadateľ nárok.

 Čo je celkový dôchodok?

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňa starobný alebo invalidný dôchodok, vdovský prípadne vdovecký dôchodok,  výsluhový či invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, vdovský alebo  vdovecký a sirotský dôchodok z II. piliera, dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z uvedených dôchodkov.

 Za odpracovaných 30 rokov je výška dôchodku nastavená na 33% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, čo predstavuje minimálny dôchodok vo výške 334,3€ mesačne.

 Za každý ďalší rok odpracovaný nad hranicu 30 rokov sa dôchodok zvýši. Za 31. až 39. rok dôchodkového poistenia sa suma zvyšuje s každým rokom o 2% životného minima, za 40 a viac rokov dôchodkového poistenia je zvýšenie o 3% sumy životného minima.

 Zvýšenie dôchodku 

Podmienkou na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok je, aby výška celkového dôchodkového príjmu nepresiahla výšku nového minimálneho dôchodku. Zvýšenie sa potom vypočíta ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa.

 výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem = zvýšenie dôchodku

 Príklad

Poberateľ starobného dôchodku, ktorý 40 rokov mal mesačné dôchodkové poistenie má dôchodok vo výške 245,6€ mesačne a nemá žiadne iné dôchodkové príjmy. Minimálny dôchodok je v tomto prípade vypočítaný na 378,5€ mesačne. Nový dôchodok je teda o 132,9€ vyšší. (378,5 – 245,6 = 132,9)

 Rozhodnutie

 Sociálna poisťovňa rozošle prvej skupine asi 50-tisíc poberateľom minimálnych dôchodkov rozhodnutie o ich zvýšení, avšak to nie je konečné. Vyplýva to z novely zákona z októbra minulého roku, podľa ktorej bolo podmienkou na zvýšenie minimálneho dôchodku aspoň 30 kvalifikovaných rokov. Pre dodržanie výplatných termínov začala sociálna poisťovňa s prípravami hneď po schválení novely. V decembri však bola táto novela zmenená z 30 kvalifikovaných rokov na 30 odpracovaných rokov. Predošlé prepočítavanie nebolo možné zrušiť, keďže by mohlo nastať neskoršie vyplatenie dávok a tým by poisťovňa porušila zákon.

 Poberatelia, ktorým táto zmena dôchodky navýši, nič nestratia a dostanú nové rozhodnutie. Dôchodok im bude dopočítaný podľa kritéria odpracovaných rokov. Toto zvýšenie bude vyplácané spätne od 1. januára 2020 automaticky.