Čo robiť, ak vám zamestnávateľ dlhuje výplatu?

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť mzdu (za predchádzajúci mesiac) zamestnancovi, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. Ako postupovať, ak zamestnávateľ nevypláca mzdu v stanovenom čase?

Ak nie je dohodnutý presný termín splatnosti mzdy, zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca odrobená. V praxi to znamená, že mzdu za január zamestnávateľ musí zamestnancovi vyplatiť najneskôr do konca februára. Výnimkou však je, ak sa zamestnanec aj zamestnávateľ dohodnú inak v pracovnej zmluve.

Zamestnanec má právo uplatniť svoje zákonné možnosti voči zamestnávateľovi až vtedy, keď zamestnávateľ v omeškaní. Ak je zamestnávateľ v omeškaní, zamestnanec má právo na úrok z omeškania. V prípade, že zamestnancovi nie je vyplatená mzda, náhrada mzdy alebo jej časť do 15 dní po uplynutí splatnosti, zamestnanec môže skončiť okamžite pracovný pomer.

Zamestnanec má pri omeškaní výplaty 4 možnosti:

  • podať trestné oznámenie
  • podať žalobu na súd, žiadať vyplatenie omeškanej mzdy a úroky z omeškania
  • podať podnet na Inšpektorát práce
  • okamžite skončiť pracovný pomer

Zujímajú vás financie a možnosti investovania? Chceli by ste sa dozvedieť viac? Absolvujte náš seminár.