Čo je Cash-flow a ako ho vypočítame?

Peňažné toky (cash flow) sú spojené s mnohými akitvitami podniku, preto je dnes už nemožné bez ich znalosti riadiť podnik. V čom sa cash flow líši od zisku a ako ho vypočítame?

Cash flow sú peňažné toky či už príjmy alebo výdavky na podnikateľskom bankovom účte, alebo v hotovosti.  Môže ale nemusí sa rovnať zisku. Skutočné peniaze nemusia byť totiž totožné s nákladmi a výnosmi podniku, ktoré sa účtujú za účelom vyčíslenia zisku.

Ak sčítame všetky príjmy a odčítame od nich výdavky, ktoré opustili podnikateľský účet a pokladnicu, vyjde nám cash flow za určité obdobie. Výjst môže kladný alebo záporný cash flow. Ak je kladný znamená to, že príjmy prevýšili výdavky. Záporný znamená, že výdavky prevýšili príjmy.

Výkaz peňažných tokov možno zostaviť dvomi spôsobmi a to priamym a nepriamym spôsobom. Priamy spôsob je, že jednotlivé príjmy a výdavky sú vyjadrené priamo, vychádza sa s jednotlivých peňažných operácií. Nepriamy spôsob transformuje náklady a výnosy na príjmy pomocou zmeny stavu na príslušných súvahových účtoch.

Cash flow sa odlišuje od účtovného zisku a rozdiely bývajú významné. Aké sú hlavné rozdiely? 

Časový posun- V účtovníctve je dôležitý moment,  v ktorom dôjde k dodaniu, plneniu alebo vzniku. Príkladom je, že ak vystavíte faktúru vo febrári, výnos sa zaúčtuje do decembra, aj napriek tomu, že zákazník zaplatí za daný produkt či službu až v marci.

Položky, ktoré nie sú zachytené vo výkaze strát a ziskov. Sú to napríklad výdavky, investície, splácanie a čerpanie úverov. Aj keď podľa výsledkov účtovníctva vykážete zisk, váš cashflow môže vyjsť záporný, ak v danom období musíte splácať bankový úver či nákup nevyhnutného zariadenia.

Ďalším rozdielom sú nepeňažné náklady a výnosy. Môžu síce ovplyvniť výšku účtovného zisku ale samotný cash flow nemusia ovplyvniť vôbec, alebo len s časovým posunom. Nepeňažné pohľadávky sú napríklad odpisy dlhodobého majetku, ktorý ste zaplatili pri obstaraní, ale do nákladov sa dostáva postupne niekoľko rokov vo forme odpisov.

Zaujíma vás táto téma? Chceli by vedieť viac o financiách či iných dôležitých finančných termínoch? Absolvujte náš webinár a dozviete sa viac.