Ako a dokedy poukázať 2 % z daní v roku 2021

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2 % z daní za rok 2020. Ako a dokedy, tak môžete urobiť? 

Fyzické, ale aj právnické osoby môžu poukázať na podiel zaplatenej dane vybranej organizácií, ak splní požadované podmienky. Prijímateľom môže byť iba organizácia, ktorá je zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každý rok zverejňuje Notárska komora. 

Čo potrebuje organizácia na to, aby bola registrovaná? 

  • rozhodnutie o založení organizácie,
  • potvrdenie od Sociálnej poisťovne (nie starší ako 30 dní), o tom že nemá nedoplatky na poistnom,
  • štatút, stanovy alebo iný dokument, ktorý preukazuje predmet činnosti a údaj, kto je štatutárnym orgánom,
  • potvrdenie od banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel dane poukázaný,
  • potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne (nie starší ako 30 dní), ak má organizácia zamestnancov

Prijímatelia podielov z dane sú napríklad občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, Slovenský Červený kríž iné. 

Kedy môže fyzická osoba poukázať 2 %?

Fyzická osoba, či už zamestnanec lebo živnostník, môže poukázať 2 % podielu zaplatenej dane, v prípade, ak jej vyšla daňová povinnosť v dostatočnej výške pre poukázanie dane. Fyzická osoba môže poukázať aj 3 % z podielu zaplatenej dane, ale to len v tom prípade, ak splnila podmienku výkonu dobrovoľníckej činnosti, v rozsahu najmenej 40 hodín. 

Ak fyzická osoba chce poukázať 2 % resp. 3 % musí sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že daň mu bola v roku 2020 zrazená. Ďalej musí preukázať, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie vysporiada do lehoty na podanie vyhlásenia a v správnej výške. 

Podmienky sú splnené tým, že požiada zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15.4.2021.

Následne je potrebné, aby fyzická osoba vyplnila Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. K vyhláseniu musí fyzická osoba doplniť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. V Prípade, ak chce poukázať 3 % z daní, tak aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti. 

Predložiť správcovi dane (daňový úrad) vyhlásenie s prílohami musí do 30.4.2021.