Aké budú zmeny v sociálnom

poistení v roku 2022?

V oblasti sociálneho poistenia nastali od 1. januára 2022 viaceré zmeny. Čo si pripravila Sociálna poisťovňa pre poistencov?

Dôchodky sa zvýšia v tomto roku o 1.3 % mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

O zvýšenie (valorizáciu) dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Minimálny dôchodok s v tomto roku nemení. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 valorizuje jeho pôvodne vypočítaný dôchodok (o 1,3%). 

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 na 15,1300 eur.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2022, použije sa dôchodková hodnota 15,1300 eur.

Exekučné zrážky sa niektorým dôchodcom znížia alebo prestanú vykonávať. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 218,06 eur na 305,28 eur, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne. K základnej sume na povinného (čiže dlžníka) sa pripočíta zvýšenie na vyživovanú osobu.

Úrazové dávky sa zvýšia o 1,6%. Od 1. januára 2022 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová rentasa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2022 bude 59 651,70 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2022 zvyšuje na 59 651,70 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2022 predstavovať 29 826,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 bude vo výške 2 983,50 eura. Na hodnotu 2 983,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa